Algemene voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat u geniet van onze heerlijke producten en wij daarmee ons opgebouwde bestaansrecht weten te behouden.
Fair enough toch, u belegde broodjes, wij brood op de plank.

Toch hier (heel zakelijk, sorry!) de Algemene voorwaarden zoals ze op ons als winkel en bezorg service van toepassing zijn.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het bezorgen en verzorgen van belegde broodjes tussen Kaatje Jans Zwijndrecht en de opdrachtgever.

1.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Kaatje Jans Zwijndrecht zijn aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen en offertes van Kaatje Jans Zwijndrecht zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Iedere aanbieding heeft een geldigheid zoals benoemd in de omschrijving. Offertes hebben een geldigheid van 30 dagen gerekend vanaf de dag van uitbrengen.

 

Artikel 2. Overeenkomsten

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt tot stand na aanvaarding door Kaatje Jans Zwijndrecht van een opdracht afkomstig van de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van Kaatje Jans Zwijndrecht, als uit het feit dat Kaatje Jans Zwijndrecht uitvoering geeft aan de overeenkomst. Let op: uitgezonderd bestellingen welke bezorgd wensen te worden buiten onze openings tijden welke op deze website vermeld staan.

 

Artikel 3. Prijs/Betaling

3.1 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, één of meer van de prijsfactoren een verhoging ondergaan, is Kaatje Jans Zwijndrecht gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden. Kaatje Jans Zwijndrecht maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend. 

Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever heeft kunnen kennis nemen van de aangekondigde prijsverhoging.

Prijs wijzigingen zoals hierboven benoemd komen met korte termijn bestellingen (72 uur) eigenlijk nooit voor met uitzonderingen van fouten op deze site.

3.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum of indien tijdens het bestelproces anders overeengekomen tussen Kaatje Jans Zwijndrecht en de opdrachtgever.

3.3 Indien, de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is Kaatje Jans Zwijndrecht gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten en daardoor eenzijdig de bestel opdracht te annuleren.

3.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op Kaatje Jans Zwijndrecht in mindering te brengen op het door de opdrachtgever jegens Kaatje Jans Zwijndrecht verschuldigde.

3.5 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt,onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt, geliquideerd word of wordt ontbonden.

3.6 Kaatje Jans Zwijndrecht houdt zich het recht voor bij manco opdrachtgever een vergelijkend of duurder product te leveren dan oorspronkelijk besteld. 

3.7 Indien, de opdrachtgever en bestelling doet buiten de openingstijden en deze via de digitale weg betaald (b.v. ideal) dan is Kaatje Jans Zwijndrecht verplicht om het bedrag retour te storten, echter zij wij genoodzaakt om € 2,50 verwerking en administratie kosten te berekenen welke in mindering word gebracht op het terug te betalen bedrag. In overleg is het ook mogelijk om het reeds betaalde bedrag als tegoed te storten op uw bestel account op de website van Kaatje Jans Zwijndrecht. 

 

Artikel 4.Levertijd

4.1 De door Kaatje Jans Zwijndrecht opgegeven levertermijn van de bedongen diensten is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden. Indien buiten schuld van Kaatje Jans Zwijndrecht vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Kaatje Jans Zwijndrecht is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking.Heel kort samengevat: wij doen ons best en de opgegeven of aangevraagde levertijd is slechts indicatief. 

Dit doet er vanzelfsprekend niets aan af dat wij er ten alle tijde naar streven om op de gewenste tijd te bezorgen.

4.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Kaatje Jans Zwijndrecht, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

4.3 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Kaatje Jans Zwijndrecht maar wel verwijtbaar is richting de opdrachtgever, is Kaatje Jans Zwijndrecht gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Dit kan betekenen dat de bestelling niet bezorgd kan worden, maar wel betaald dient te worden.

4.4 Alle extra onkosten in verband met de levering die Kaatje Jans Zwijndrecht op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever maakt, zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen en bevestigd door Kaatje Jans Zwijndrecht.

Hier valt ook onder dat als u laat bezorgen in een gebied buiten onze gratis bezorg regio (geografisch gebied Zwijndrecht en H.I. Ambacht) maar dit niet zelf selecteert in het verplichte selectievak "* Provincie / Regio:" alsnog de verplichte meerprijs welke van toepassig is op het bezorg adres voldaan dient te worden.

 

Artikel 5. Overmacht

Onder "overmacht" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Kaatje Jans Zwijndrecht onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Kaatje Jans Zwijndrecht of dienst leveranciers. In praktijk gaan wij er vanuit dat dit alleen kan en zal voorkomen als een ernstige verstoring in de nutsvoorzieningen er voor zorgt dat uw broodjes niet gebakken kunnen worden en daardoor niet net zo vers knapperig zijn als u gewend bent maar eerder papperig en slap.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Kaatje Jans Zwijndrecht gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ten hoogste 2 dagen op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Kaatje Jans Zwijndrecht tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Indien wij hier de noodzaak voor zien zullen wij dit zo spoedig mogelijk laten weten en met u bespreken.

6.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Kaatje Jans Zwijndrecht gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Kaatje Jans Zwijndrecht te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is Kaatje Jans Zwijndrecht gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste een maand op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.

6.3 In geval van opschorting of ontbinding op basis van de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7. Zekerheden

Indien Kaatje Jans Zwijndrecht gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is Kaatje Jans Zwijndrecht vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Kaatje Jans Zwijndrecht op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Kaatje Jans Zwijndrecht is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover: - de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Kaatje Jans Zwijndrecht en/of zijn leidinggevende ondergeschikten; - Kaatje Jans Zwijndrecht het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van Kaatje jans Zwijndrecht en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren.

Kaatje Jans Zwijndrecht zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het bedrag per schadegeval
waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald. Deze schadevergoeding zal tevens nooit hoger zijn dan het voor de opdracht overeengekomen bedrag.

8.2 Niet voor vergoeding door Kaatje Jans Zwijndrecht komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.

 

Artikel 9. Reclamatie/klachten

9.1 Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder bij bederfbare waren in dit geval binnen 2 uur na levering wordt verstaan, bij Kaatje Jans Zwijndrecht.nl per e-mail en per telefoon heeft geprotesteerd.

9.2 Reclamatie geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 11. Bevoegde rechter

Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde, onder voorbehoud van het recht van Kaatje jans Zwijndrecht om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

 

Artikel 12. Algemene bedrijfsgegevens

Kaatje Jans v.o.f.
Kort Ambachtlaan 121
3333 EK
Zwijndrecht
Tel: 078-6194278

KvK nummer 71634495
IBAN nummer NL97INGB 0675491142
BTW nummer NL8186.99.929 B01

 

Artikel 13

Nou, mocht je door deze voorwaarden heen geworsteld zijn net als ik dan ben je 1) een gigantische volhouder. 2) waarschijnlijk bewust dat wij er alle vertrouwen in hebben die hele lap tekst nooit nodig te hebben en 3) je bent een hoop tijd kwijt.
Tijd die je in de zon had kunnen zitten, de hond had kunnen uitlaten of de ramen had kunnen zemen.
Omdat te compenseren krijgen de eerste 2 mensen die dit stukje tekst vinden een gratis broodje en drankje naar keuze om af te halen of bij ons op te eten.
Oh, en omdat samen eten ook erg gezellig kan zijn mag je natuurlijk ook een vriendschap, vriendin, familielid of een toevallig passerende voorbijganger mee nemen.
Dan krijgt hij of zij ook een broodje en drankje aangeboden.

 

Artikel 14


Indien u hier bent beland maar artikel 13 niet gelezen hebt, vind Kaatje Jans Zwijndrecht het opmerkelijk dat u nog niet voor de deur gestaan heeft om de geur van vers brood op te snuiven en daarna te genieten van een belegd broodje naar keuze.
Tot ziens in de (online) winkel!